»حدیث روز:
امير مؤمنان(ع) فرمود : همانا محمد ها، نمی گذارند که نافرمانی خدا انجام بگيرد.
روستا های همجوار مایان

روستا های همجوار مایان

روستاهای همجوار مایان سفلی:

۱٫     مایان علیا – در جانب شمال مایان – از توابع مایان سفلی

۲٫     خواجه دیزج – در جانب شمال مایان – از توابع مایان سفلی 

۳٫     الوار علیا – در جانب شمال مایان – از توابع مایان سفلی

۴٫     الوار سفلی – در جانب شمال غرب مایان – از توابع مایان سفلی

۵٫     سهلان – در جانب شمال مایان – از توابع مایان سفلی

۶٫     اوغلی – در جانب شمال غرب مایان – از توابع مایان سفلی

۷٫     کجاباد – در جانب شرق مایان – از توابع مایان سفلی

۸٫     باغ معروف – در جانب شرق مایان – از توابع مایان سفلی

۹٫     قزل دیزج – در جانب جنوب غرب مایان – از توابع مایان سفلی 

۱۰٫ شیخ حسن – در جانب شرق مایان

۱۱٫ بارانلو – در جانب جنوب شرق مایان

۱۲٫ تازه کند – در جانب جنوب شرق مایان

۱۳٫ آخوله – در جانب جنوب مایان

۱۴٫ نوجه ده – در جانب جنوب غرب مایان

۱۵٫ قم تپه – در جانب شمال غرب مایان

۱۶٫ نادارلو – در جانب غرب مایان

۱۷٫ لاکه دیزج – در جانب شرق مایان

۱۸٫ ینگی کندی – در جانب جنوب غرب مایان

۱۹٫ شهرک چرم سازی تبریز – در جانب شمال مایان

۲۰٫ شهرک صنفی-صنعتی مایان – در جانب شمال مایان

۲۱٫ منطقه قراملک – در جانب شمال شرق مایان

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “روستا های همجوار مایان”